Vytvoriť faktúru

AGEM COMPUTERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGEM COMPUTERS
IČO 35692715
DIČ 2020323943
IČ DPH SK2020323943
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGEM COMPUTERS
Panónska 42
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 463 820 €
Zisk 1 148 830 €
Aktíva 24 475 997 €
Vlastný kapitál 4 944 659 €
Kontaktné informácie
Email obchod@agem.sk
Webová stránka http://www.agem.sk
Phone(s) +421232132010
Fax(es) 0232132020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,103,795
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,312,765
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,309,446
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,484,335
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,305,036
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 520,075
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,601,563
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,115,867
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,097,671
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 18,196
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,214,094
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,092,596
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,092,596
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 121,498
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,602
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 263,302
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 189,467
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,050
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 176,417
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,103,795
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,093,488
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,556
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,556
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,655
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,655
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,915,447
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,915,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,148,830
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,999,585
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 177,289
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24,113
12. Odložený daňový záväzok (481A) 153,176
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,803,341
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,509,424
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,509,424
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,843,418
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,737
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,395
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 415,787
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 580
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,955
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,722
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,722
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 5,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,036,543
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,463,820
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,235,717
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,800,826
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427,177
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,950,751
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,350,085
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,851
D. Služby (účtová skupina 51) 2,394,673
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 486,350
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 347,557
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 121,377
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,416
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,389
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 546,469
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 546,469
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,891
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,322
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,721
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,513,069
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,186,934
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,173
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 905
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 905
XII. Kurzové zisky (663) 37,268
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,868
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 37,586
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 39,281
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,695
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,474,374
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 325,544
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 299,702
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 25,842
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,148,830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692715 DIČ: 2020323943 IČ DPH: SK2020323943
 • Sídlo: AGEM COMPUTERS, Panónska 42, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 19.12.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Fabián 13 278 € (50%) J. Stanislava 3 Bratislava
  Ing. Hana Fabiánová 13 278 € (50%) J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2007Nové sidlo:
   Panónska 42 Bratislava 851 01
   31.05.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   21.11.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a oprava výpočtovej a kancelárskej techniky
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel a plavidiel
   30.06.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   reklamná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   colná deklarácia
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   29.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   06.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   05.06.2002Zrušeny spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   09.04.2002Noví spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.04.2002Zrušeny spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.2001Nové obchodné meno:
   AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava
   18.12.2001Noví spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Zrušené obchodné meno:
   FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   17.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   08.12.1998Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   BRIDGE CONSULTANTS, spol. s r.o IČO: 49 710 532 Slunná 8 Praha 6 162 00 Česká republika
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BRIDGE CONSULTANTS, spol. s r.o IČO: 49 710 532 Slunná 8 Praha 6 162 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01