Vytvoriť faktúru

PricewaterhouseCoopers Tax - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PricewaterhouseCoopers Tax
IČO 35692766
DIČ 2020309588
IČ DPH SK2020309588
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo PricewaterhouseCoopers Tax
Karadžičova 2
81532
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 905 683 €
Zisk 6 694 €
Aktíva 3 698 355 €
Vlastný kapitál 22 811 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259350111
Fax(es) 0259350222
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,428,443
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,834
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,834
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,181,731
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 68
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 68
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,953,620
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,153,483
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,153,483
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,615,273
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157,512
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,352
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 228,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,061
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 217,982
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 240,878
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,257
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 236,621
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,428,443
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,505
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 664
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 664
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,317
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,317
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,694
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,395,470
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,243,829
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,800,392
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,800,392
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,904,502
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 233,311
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 74,433
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231,191
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 151,641
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 112,239
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,402
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,468
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,108
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 360
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,917,349
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,905,683
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,891,922
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,761
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,999,786
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,736
D. Služby (účtová skupina 51) 1,798,457
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,063,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,450,973
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 552,663
4. Sociálne náklady (527, 528) 60,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,462
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,813
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,813
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,744
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,233
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,905,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,077,729
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,518
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,666
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 11,666
XII. Kurzové zisky (663) 2,852
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,342
O. Kurzové straty (563) 1,178
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,914,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,877
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,892
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -15
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 1,904,502
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,694
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015