Vytvoriť faktúru

MP Elektronik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MP Elektronik
IČO 35692944
DIČ 2020309951
IČ DPH SK2020309951
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MP Elektronik
Bohúňova 22
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 881 702 €
Zisk 39 661 €
Aktíva 952 288 €
Vlastný kapitál 352 076 €
Kontaktné informácie
Email mail@mpelektronik.sk
Webová stránka http://www.mpelektronik.sk
Phone(s) +421254654494, +421254654495, +421254654496
Mobile phone(s) +421911723144, +421911723123, +421911723141
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 854,032
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 619,249
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 413
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,943
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 596,893
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 596,893
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 216,338
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,791
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,791
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 175,766
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 170,032
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,032
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,349
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,406
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,445
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,157
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 288
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 854,032
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,736
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,780
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 343,656
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 343,656
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,661
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 462,296
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 588
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 413
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 218,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 214,389
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214,389
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,828
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,518
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -37
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 243,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 878,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 881,702
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 878,728
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,502
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 858,564
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 158,686
D. Služby (účtová skupina 51) 632,056
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,637
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,712
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,120
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,805
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,965
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,524
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,524
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,696
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,138
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,058
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,203
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 301
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 32,361
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 32,361
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 541
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 541
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,960
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,960
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 28,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,381
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,720
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,720
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015