Vytvoriť faktúru

NAUTILUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NAUTILUS
IČO 35693142
DIČ 2020355854
IČ DPH SK2020355854
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NAUTILUS
Hrobákova 21
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 274 268 €
Zisk 235 434 €
Aktíva 348 224 €
Vlastný kapitál 195 376 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421267209031, +421262318887, +421262523141, +421262523142, +421262523143, +421267209032, +421267209035, +421267209033, +421267209034, +421267209030
Fax(es) 0267209030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 634,959
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 247,079
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 247,079
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 230,579
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 16,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 358,411
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,962
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 478
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,484
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 330,925
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 317,720
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 317,720
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -1,476
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,931
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -8,407
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29,469
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 29,469
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 634,959
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,848
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 153,196
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 153,196
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,856
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,856
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,638
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,324
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,962
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 235,434
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,045
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35,207
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 394
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 34,813
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 209,432
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 181,639
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,639
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 361
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 413
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,384
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,103
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,532
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,406
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,406
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 66
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 66
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,258,758
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,274,268
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,365
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,198,560
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,510
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,002
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,701
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,699
D. Služby (účtová skupina 51) 671,747
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 139,941
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,233
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,881
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,827
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,721
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,261
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,261
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,059
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,873
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 258,266
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 432,778
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,999
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,393
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,393
O. Kurzové straty (563) 1,404
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,951
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,315
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 235,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693142 DIČ: 2020355854 IČ DPH: SK2020355854
 • Sídlo: NAUTILUS, Hrobákova 21, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31 10.06.1996
  Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31 10.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Richard Markovič 75 602 € (49.3%) Viničná 10 Stupava 900 31
  Ing. Ivan Zámečník 77 594 € (50.7%) Pažitná 8 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   29.01.2010Nové predmety činnosti:
   úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
   revitalizácia a čistenie brehov a dna jazier a vodných nádrží
   prípravné práce k realizácii stavby
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a) zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t
   Noví spoločníci:
   Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 10.06.1996
   28.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
   hydrotechnické stavby
   hydroenergetické stavby
   vodné cesty a vodná doprava
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   06.02.2007Nové predmety činnosti:
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   06.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   05.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Markovič Rovniakova 14 Bratislava 852 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 10.06.1996
   Richard Markovič Rovniakova 14 Bratislava 852 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   30.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   17.03.1998Nové predmety činnosti:
   usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   vedenie účtovníctva
   výroba audiovizuálnych a filmových programov okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods.1 § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/
   projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
   hydrotechnické stavby
   hydroenergetické stavby
   vodné cesty a vodná doprava
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   16.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   NAUTILUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   práce pod vodou - montážne demontážne a čistiace
   poradenská činnosť v oblasti potápačských prác a potápačskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov a školení
   reklama a propagácia
   sprostredkovateľská činnosť
   výuka potápačov
   Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08