Vytvoriť faktúru

EKO - BETON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKO - BETON
IČO 35693312
DIČ 2020355876
IČ DPH SK2020355876
Dátum vzniku 12 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKO - BETON
Slovnaftská 25
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 139 891 €
Zisk -220 959 €
Aktíva 6 154 483 €
Vlastný kapitál 4 061 088 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262250056, 0262250070, 0262250071, 0262250093, 0262250094, 0262250095, 0262250150, 0239105213
Mobile phone(s) +421903702735
Fax(es) 0262250150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,866,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,375,239
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,240
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,240
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,364,136
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,457,529
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,450,706
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 455,901
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,863
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 8,863
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,077
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,099
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,099
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 426,092
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 420,783
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420,783
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,309
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,886
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 605
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,281
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 47
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,866,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,840,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,236
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,236
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,053,213
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,053,213
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -220,959
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,984,661
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,974,977
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,250
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,250
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,665,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,430
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,035
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,238
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 181,524
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,677
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,677
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 41,573
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 41,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,090,506
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,139,891
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,090,439
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 36,702
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,353,704
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 663,400
D. Služby (účtová skupina 51) 226,943
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 218,037
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 157,263
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,117
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,508
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 202,997
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 202,997
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,146
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -213,813
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 236,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 528
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 67
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 460
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 571
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 569
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -213,856
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,103
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,891
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,212
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -220,959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015