Vytvoriť faktúru

MACROFLEX SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MACROFLEX SLOVAKIA
IČO 35693347
DIČ 2020355931
IČ DPH SK2020355931
Dátum vzniku 13 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MACROFLEX SLOVAKIA
Mikovíniho 4/217
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 353 793 €
Zisk 18 689 €
Aktíva 127 881 €
Vlastný kapitál 30 927 €
Kontaktné informácie
Email macroflex@macroflex.sk
Phone(s) 0245248181, 0245925045, 0335936054, 0335936159, 0335936237, 0245248185
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,634
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,634
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,634
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,083
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 994
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,561
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 118,498
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,616
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,624
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,689
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,882
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,503
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,387
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,225
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,035
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,365
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,762
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,992
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 353,793
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 337,622
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,996
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 330,640
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 242,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,719
C. Služby (účtová skupina 51) 37,478
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,328
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,034
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,615
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,440
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,153
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 62,395
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,250
M. Nákladové úroky (562) 312
N. Kurzové straty (563) 9
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,929
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,247
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,906
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,217
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,689
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016