Vytvoriť faktúru

EXPO DISPLAY SERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPO DISPLAY SERVICE
IČO 35693355
DIČ 2020323657
IČ DPH SK2020323657
Dátum vzniku 26 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO DISPLAY SERVICE
Stará Vajnorská 11
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 383 351 €
Zisk 92 331 €
Aktíva 205 320 €
Vlastný kapitál 179 195 €
Kontaktné informácie
Email info@expodisplayservice.sk
Phone(s) 0243330025, 0243634825, 0243634824
Fax(es) 0243330025
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 212,175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,943
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,943
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198,131
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37,105
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,105
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,572
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,572
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,572
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 115,454
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 496
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 114,958
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 101
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,175
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,761
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,862
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,862
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 81,929
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 81,929
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,331
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,054
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,494
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,494
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,560
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 383,351
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 264,652
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 118,699
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 260,048
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 132,673
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,842
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 112,643
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 0
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 0
4. Sociálne náklady (527, 528) 0
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 562
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,328
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,328
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,303
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,193
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 7
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,648
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 344
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,633
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,670
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,339
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,339
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693355 DIČ: 2020323657 IČ DPH: SK2020323657
 • Sídlo: EXPO DISPLAY SERVICE, Stará Vajnorská 11, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika 26.06.1998
  Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika 26.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Patrik Veľký 3 320 € (50%) Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
  Denisa Veľká 3 320 € (50%) Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.08.2013Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 11 Bratislava 831 04
   23.08.2013Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   14.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika Vznik funkcie: 26.06.1998
   Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika Vznik funkcie: 26.06.1998
   13.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Veľká Bzvícka 12 Bratislava
   Patrik Veľký Bzovická 12 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
   Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Veľká Bzvícka 12 Bratislava
   Patrik Veľký Bzovická 12 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výstavníctvo
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava