Vytvoriť faktúru

RST ROLETY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RST ROLETY
IČO 35693541
DIČ 2020340267
IČ DPH SK2020340267
Dátum vzniku 21 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RST ROLETY
Račianske Mýto 1/C
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 306 123 €
Zisk -103 167 €
Aktíva 2 218 370 €
Vlastný kapitál -37 525 €
Kontaktné informácie
Email rstrolety@rstrolety.sk
Phone(s) 0244441786, 0244638497, 0244638498, 0387608033, 0907366048, 0387606114
Fax(es) 0244441786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,102,320
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,860,761
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,000
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 25,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,744,310
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 511,293
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 732,801
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 218,877
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 30,941
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 250,398
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 91,451
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 91,451
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 240,394
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 155,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 64,646
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 54,033
3. Výrobky (123) - /194/ 36,507
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,751
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,395
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,395
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,356
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,457
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,879
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64,578
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,165
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,165
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,102,320
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -140,691
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 555,429
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,262
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,262
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -602,854
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 350,835
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -953,689
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,167
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,671
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,213,123
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,211,851
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,272
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,300
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,330
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,330
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,055
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,596
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,210
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,248
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 340
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 306,123
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,171
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 267,573
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,119
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,143
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,639
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,764
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,541
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,934
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 76,839
D. Služby (účtová skupina 51) 54,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 128,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 93,089
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,054
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,686
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,448
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,778
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,778
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 48,043
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,463
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -103,418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,611
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,720
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,720
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,720
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 243
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 242
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,477
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,941
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,226
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,226
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015