Vytvoriť faktúru

FK CRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FK CRA
IČO 35693720
DIČ 2020348528
IČ DPH SK2020348528
Dátum vzniku 27 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FK CRA
Repašského 18
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 400 336 €
Zisk 75 951 €
Aktíva 1 184 374 €
Vlastný kapitál 676 014 €
Kontaktné informácie
Email fkcra@fkcra.sk
Phone(s) +421264365409, +421264364489, +421264284639, +421264530626, +421264530625, +421264530624
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,110,338
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 771,355
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,000
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 11,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 760,355
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 132,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 209,809
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 169,837
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,252
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 159,800
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 332,099
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,870
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,870
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 124,498
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 124,498
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,498
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 200,731
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,342
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 167,389
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,884
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,946
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,938
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,110,338
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 636,965
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,772
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,772
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 502,451
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 502,451
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,951
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,651
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 181,245
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 28
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 181,217
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 254,398
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,947
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,947
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,736
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,971
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,353
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 128,391
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28,008
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,008
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,722
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,118
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,368,361
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,400,336
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,308,618
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,975
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,183
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,276,488
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,499
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 160,341
D. Služby (účtová skupina 51) 151,458
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 687,442
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 499,853
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 156,687
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,902
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,478
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 198,490
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 198,490
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,975
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,805
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,848
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,026,880
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,667
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,740
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,740
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,922
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,648
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,200
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,249
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015