Vytvoriť faktúru

IMCO POWER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMCO POWER
IČO 35693801
DIČ 2020348539
IČ DPH SK2020348539
Dátum vzniku 21 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMCO POWER
Polianky 18/A
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 226 520 €
Zisk 106 034 €
Aktíva 712 021 €
Vlastný kapitál 58 470 €
Kontaktné informácie
Email imcopower@imcopower.sk
Webová stránka http://www.imcopower.sk/
Phone(s) +421264463311, +421269201411
Mobile phone(s) +421903632170, +421903713350, +421948027080, +421948449050, +421948398704
Fax(es) 0269201451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 691,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,641
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,811
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,811
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 830
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 617,125
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 512,405
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 164,071
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,926
3. Výrobky (123) - /194/ 273,408
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 95,013
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,217
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,217
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,796
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,707
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,427
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,280
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,523
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,523
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 691,289
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,057
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,281
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,625
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,906
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 106,034
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 587,232
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 39,615
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 34,522
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,093
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 532,765
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 130,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,296
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 364,721
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,483
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,108
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,157
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,852
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,852
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,226,520
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,355
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 950,679
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 77,087
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 114,147
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,511
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,741
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,080,454
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 50,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 488,949
D. Služby (účtová skupina 51) 195,349
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 310,581
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 220,599
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 76,652
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,330
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,462
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,074
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,074
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,873
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,978
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 146,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 480,782
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 37
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,756
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 376
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 376
O. Kurzové straty (563) 296
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,084
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,712
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 137,354
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 31,320
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 106,034
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015