Vytvoriť faktúru

Lörincz - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lörincz
IČO 35693894
DIČ 2020331566
IČ DPH SK2020331566
Dátum vzniku 25 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lörincz
Zvolenská 15
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 336 830 €
Zisk 390 883 €
Aktíva 3 189 034 €
Vlastný kapitál 2 820 887 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.loerincz.sk
Phone(s) +421253419850, +421253419852
Mobile phone(s) +421903711238, +421903211238, +421910906762, +421911457577
Fax(es) 0253419851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,430,699
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 703,295
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 703,295
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 400,222
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 303,073
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,717,904
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,316,286
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,640
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,252,646
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 930,991
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 775,259
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 775,259
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148,410
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,322
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 470,627
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,240
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 439,387
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,500
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,430,699
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,167,770
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,695
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,695
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,762,552
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,762,552
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 390,883
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 262,929
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,752
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,411
12. Odložený daňový záväzok (481A) 11,341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 224,856
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 147,830
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,830
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,412
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,481
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,939
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,336,830
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 309,814
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,960,459
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 66,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,780,495
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 232,360
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 785,512
D. Služby (účtová skupina 51) 672,344
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 472,947
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 347,425
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 102,114
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,408
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 329,641
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 233,208
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 233,208
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,483
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 556,335
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,580,057
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,332
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35
XII. Kurzové zisky (663) 440
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 857
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,443
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,236
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,236
O. Kurzové straty (563) 14,281
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 40,926
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55,111
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 501,224
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 110,341
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 111,419
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,078
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 390,883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693894 DIČ: 2020331566 IČ DPH: SK2020331566
 • Sídlo: Lörincz, Zvolenská 15, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42 22.11.2000
  Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42 22.11.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Lörincz 3 320 € (50%) Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
  Zuzana Lörinczová 3 320 € (50%) Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s odpadom 57502 - odpadové pneumatiky
   opravy všetkých druhov pneumatík
   renovácia pneumatík
   opravy motorových vozidiel
   28.04.2004Nové predmety činnosti:
   skladovanie a prekladanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre prekladanie a skladovanie tovarov okrem prevádzkovania verejných skladov
   prenájom prekladištných zariadení, plôch a prepravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   22.11.2000Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lörincz Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   Zuzana Lörinczová Nová Lipnica 283 Dunajská Lužná 900 42
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   09.03.2000Nové sidlo:
   Zvolenská 15 Bratislava 821 09
   08.03.2000Zrušené sidlo:
   Stavbárska 44 Bratislava 821 07
   19.07.1999Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadom 57502 - odpadové pneumatiky
   opravy všetkých druhov pneumatík
   renovácia pneumatík
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   Lörincz, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 44 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lörincz Stavbárska 44 Bratislava
   Zuzana Lörinczová Stavbárska 44 Bratislava