Vytvoriť faktúru

FINAGRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINAGRO
IČO 35693932
DIČ 2020355964
IČ DPH SK2020355964
Dátum vzniku 28 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINAGRO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 309 562 €
Zisk 83 235 €
Aktíva 2 428 438 €
Vlastný kapitál 884 453 €
Kontaktné informácie
Email finagro@finagro.sk
Phone(s) 0253415156, 0905974044
Mobile phone(s) +421905974044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,275,885
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 345,786
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 122,534
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 74,335
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 48,199
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 223,252
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 223,252
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,871,141
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 200,445
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 200,445
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,062,606
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,009,117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,009,117
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 608,090
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,265
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 606,825
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 58,958
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 58,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,275,885
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 528,480
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -114,921
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -114,921
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 553,527
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 553,527
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,235
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,745,918
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 718
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 718
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,712,521
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 342,606
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 342,606
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,362,741
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,652
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,255
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,267
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,179
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,179
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 29,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,487
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,309,562
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,299,682
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,393
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,487
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,343,771
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 998,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,869
D. Služby (účtová skupina 51) 215,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 100,227
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,230
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,690
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,307
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,799
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,627
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,627
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -27,179
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,209
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,895
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 180,322
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 180,040
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 282
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 282
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,016
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 36,519
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,497
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 141,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,862
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,862
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693932 DIČ: 2020355964 IČ DPH: SK2020355964
 • Sídlo: FINAGRO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 28.06.1996
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 09.09.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  FINIMO a.s. 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  ELNATH, a.s. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   ELNATH, a.s. Martinská 31 Bratislava 821 05
   02.07.2009Noví spoločníci:
   FINIMO a.s. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.09.2002
   16.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.09.2002
   15.06.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 824 53
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   09.02.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 824 53
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   20.01.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.09.2002
   19.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok
   MUDr Daniel Hornáček , CSc Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok Skončenie funkcie: 09.09.2002
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 09.09.2002
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok
   MUDr Daniel Hornáček , CSc Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Henrieta Dolinská rod. Steigerová Nálepkova 2345/18 Pezinok Skončenie funkcie: 09.09.2002
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, spol. s r.o., IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   FINAGRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, spol. s r.o., IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 09.09.2002