Vytvoriť faktúru

ASRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASRA
IČO 35694009
DIČ 2020892621
IČ DPH SK2020892621
Dátum vzniku 01 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASRA
Nádražná 28
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 630 889 €
Zisk 366 065 €
Aktíva 3 650 649 €
Vlastný kapitál 3 431 653 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244255264
Mobile phone(s) +421903744981
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,368,238
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,768,105
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,513,917
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 258,499
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,121,841
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,306
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 642
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,629
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 254,188
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 227,114
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27,074
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,582,866
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 848,497
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,514
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 493,451
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 352,532
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 200,298
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 195,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,000
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,298
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,523
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106,358
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,358
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,106
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 425,548
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,744
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 421,804
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,267
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,244
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,023
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,368,238
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,204,506
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,831,137
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,831,137
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,065
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,685
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,092
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 191
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,901
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 145,990
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,304
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,304
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,693
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,281
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,521
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,666
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,603
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,505
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,047
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,047
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,626,339
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,630,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,333,526
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 292,813
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,217
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,192,297
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,271,162
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74,825
D. Služby (účtová skupina 51) 205,118
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 495,630
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 407,555
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 7,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 72,215
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,660
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,439
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,554
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,554
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,945
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,624
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 438,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,075,234
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,496
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,371
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,371
XII. Kurzové zisky (663) 39,125
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,417
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 145
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 145
O. Kurzové straty (563) 116
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 41,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 479,671
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 113,606
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 116,813
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 366,065
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016