Vytvoriť faktúru

Coris - Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Coris - Bratislava
IČO 35694050
DIČ 2020886527
IČ DPH SK2020886527
Dátum vzniku 03 Júla 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Coris - Bratislava
ul. Kovorobotnícka 17
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 425 632 €
Zisk 8 458 €
Aktíva 749 374 €
Vlastný kapitál 85 535 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243424952, 0243641034, 0243641035, 0243641036, 0243641037, 0243641038, 0243641039, 0253416371, 0800
Mobile phone(s) +421903426547
Fax(es) 0243424952
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 868,736
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 66,583
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 66,583
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 66,583
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 801,926
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 387
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 387
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 361,599
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 357,318
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 357,318
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,223
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 439,940
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,654
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 434,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 227
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 868,736
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,163
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,039
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,039
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,458
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,885
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,807
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,807
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 509,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 458,880
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 458,880
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,964
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -3,277
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,325
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,421
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,565
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 262,688
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 262,688
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 430,202
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 425,632
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 430,202
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,030
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,102
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,463
D. Služby (účtová skupina 51) 176,686
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,035
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,035
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 62,786
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,525
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,689
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,886
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,032
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,032
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,530
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 217,453
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 408
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 408
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,938
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,938
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,550
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,980
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,522
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,458
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016