Vytvoriť faktúru

PEMAS plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEMAS plus
IČO 35694254
DIČ 2020340322
IČ DPH SK2020340322
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEMAS plus
Vinárska 1
95141
Lužianky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 866 494 €
Zisk 109 341 €
Aktíva 5 781 885 €
Vlastný kapitál 2 511 809 €
Kontaktné informácie
Email tetadrogerie@tetadrogerie.sk
Phone(s) 0557298801, 0557298802, 0557298803, 0373249311, 0373249360
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,684,175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,896,236
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,896,236
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,130,171
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,742,314
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 23,751
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,115,085
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,328,641
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,442
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,289,199
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41,180
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 24,336
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,336
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 16,844
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 669,426
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 192,094
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,977
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 452,734
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,598
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,075,838
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 54,802
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,021,036
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 672,854
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 245,835
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 427,019
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,684,175
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,948,631
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 32,302
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 32,302
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,796,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,796,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 109,341
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,725,787
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,651,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,303,999
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,564,999
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 739,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 169,098
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 102,356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,196
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49,668
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 74,470
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 74,470
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,757
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,757
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,866,545
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,866,494
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,605,288
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,650
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,675
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,881
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,658,813
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,800,957
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 382,283
D. Služby (účtová skupina 51) 2,284,172
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,919,078
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,045,064
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 683,005
4. Sociálne náklady (527, 528) 191,009
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,515
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 249,491
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 249,491
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,317
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 207,681
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,174,526
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 39
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,427
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 403
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 403
O. Kurzové straty (563) 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58,968
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 148,305
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 38,964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 55,807
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -16,843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 109,341
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016