Vytvoriť faktúru

AP BRADOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AP BRADOS
IČO 35694297
DIČ 2020355953
IČ DPH SK2020355953
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AP BRADOS
Budatínska 33
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 458 €
Zisk -2 889 €
Aktíva 115 778 €
Vlastný kapitál 58 252 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263533742
Fax(es) 0263533741
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 111,768
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,218
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,218
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,218
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,390
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 987
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 987
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 39,676
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,847
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,847
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,829
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,799
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,928
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,160
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,768
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,363
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 51,613
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,613
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,889
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,405
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,014
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 23,834
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 180
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,479
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,302
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,302
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,526
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,492
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 636
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,276
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 195,458
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 194,281
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 344
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,553
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,555
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,237
D. Služby (účtová skupina 51) 174,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) -998
E.1. Mzdové náklady (521, 522) -1,205
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 229
4. Sociálne náklady (527, 528) -22
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,275
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,631
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,631
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,517
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 905
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,153
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,837
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 941
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 941
O. Kurzové straty (563) 504
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,392
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,834
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,929
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,889
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016