Vytvoriť faktúru

AMARI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMARI
Stav Zrušená
IČO 35694319
DIČ 2020348561
IČ DPH SK2020348561
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMARI
Moyzesova 2
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 178 236 €
Zisk 8 418 €
Aktíva 61 650 €
Vlastný kapitál 49 989 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265936659, 0903250277
Mobile phone(s) +421903250277, 0903250277
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,359
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,072
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,072
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,072
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,306
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,361
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,261
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,261
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,945
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,902
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,043
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 981
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 981
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,359
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,717
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
2. Zmena základného imania +/- 419 -1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,843
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,843
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,817
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,817
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,418
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,642
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 263
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 263
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,379
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 467
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,265
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 602
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 178,236
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 178,236
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 165,423
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,437
D. Služby (účtová skupina 51) 97,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,002
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,672
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,116
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,214
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 366
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,055
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,055
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 913
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,813
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,149
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,612
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,612
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,611
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,202
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,784
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,784
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,418
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017