Vytvoriť faktúru

KASI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KASI
IČO 35694335
DIČ 2020331577
IČ DPH SK2020331577
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KASI
Stavbárska 42
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 029 220 €
Zisk 33 216 €
Aktíva 289 056 €
Vlastný kapitál 71 332 €
Kontaktné informácie
Email kasi@kasi.sk
Webová stránka http://www.kasi.sk
Phone(s) +421245257673, +421245642611
Mobile phone(s) +421905877641
Fax(es) 0245642612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 394,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 151,251
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,099
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 34,333
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 85,819
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 85,819
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 241,455
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 128,045
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,725
3. Výrobky (123) - /194/ 852
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,468
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 96,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 95,997
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,038
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,959
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 401
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,012
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,545
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,467
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,783
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,783
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 394,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,368
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,386
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,300
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,300
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 83,434
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 83,434
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,032
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,032
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,216
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,121
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,560
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,544
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,660
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 56,605
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,605
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,389
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,922
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,866
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,674
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,204
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,396
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,297
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,099
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,029,206
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,029,220
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 930,672
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 21,717
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 76,817
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -401
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 415
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 973,081
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 599,323
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,298
D. Služby (účtová skupina 51) 109,668
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 177,598
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,569
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,639
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,390
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,928
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,027
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,027
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,294
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,945
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,139
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,516
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,770
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 5,691
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 77
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,131
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,463
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,463
O. Kurzové straty (563) 12,787
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,881
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,361
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,778
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,562
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,562
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694335 DIČ: 2020331577 IČ DPH: SK2020331577
 • Sídlo: KASI, Stavbárska 42, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.03.2011Nové obchodné meno:
   KASI a.s.
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   prenájom hnuteľných vecí
   07.03.2011Zrušené obchodné meno:
   KASI - servis, šport, a. s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a potlač výrobkov z textilu
   18.02.2011Nové obchodné meno:
   KASI - servis, šport, a. s.
   Nové sidlo:
   Stavbárska 42 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   výroba a potlač výrobkov z textilu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Jančovič, st. - predseda 403 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 18.02.2011
   Rudolf Jančovič, ml. - podpredseda Košická 45 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.02.2011