Vytvoriť faktúru

VELVANA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VELVANA SLOVAKIA
IČO 35694629
DIČ 2020331588
IČ DPH SK2020331588
Dátum vzniku 17 Júla 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VELVANA SLOVAKIA
Nádražná 34
90028
Ivánka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 396 495 €
Zisk -5 608 €
Aktíva 121 193 €
Vlastný kapitál -212 154 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245944861, 0245944862, 0245944863, 0245944865
Mobile phone(s) 0903733555
Fax(es) 0245944861
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 219,195
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,854
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,854
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,854
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,341
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,032
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,032
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 160,798
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,146
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,146
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,652
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,511
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 391
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 219,195
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -217,762
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,600
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,600
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -284,754
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -284,754
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,608
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 436,459
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,208
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,971
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 429,251
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 422,223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 422,223
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,237
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 498
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 498
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 385,829
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 396,495
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 385,756
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 73
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,776
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,890
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 400,022
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 341,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,030
D. Služby (účtová skupina 51) 40,301
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,712
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,365
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,296
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,146
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,146
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,527
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -311
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 814
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 813
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,935
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 364
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 364
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,571
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,648
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,608
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016