Vytvoriť faktúru

Wüstenrot Reality - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wüstenrot Reality
IČO 35694653
DIČ 2020348616
IČ DPH SK2020348616
Dátum vzniku 18 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wüstenrot Reality
Karadžičova 17
82522
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 944 218 €
Zisk -18 357 €
Aktíva 13 959 856 €
Vlastný kapitál 7 426 641 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257889209
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,302,999
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,688,915
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,688,915
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,838,705
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,812,628
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,557
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,975
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 50
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,084
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,100
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 80,792
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,474
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,407
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,067
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 527,192
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 527,192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,302,999
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,353,849
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,103,632
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,103,632
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,954,469
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 82,468
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 82,468
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 445,099
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 445,099
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -213,462
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -213,462
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,357
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,949,150
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,701,735
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 38,314
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 38,314
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 5,663,421
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 215,415
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 53,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,655
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 146,277
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,483
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 32,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 942,899
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 944,218
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 942,899
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,319
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,259
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,655
D. Služby (účtová skupina 51) 95,319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 489,883
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 489,883
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,336
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 317,959
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 837,925
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,272
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,272
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,272
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 334,461
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 334,198
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 334,198
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 263
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -333,189
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,230
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,127
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017