Vytvoriť faktúru

REGULATERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGULATERM
IČO 35694858
DIČ 2020348715
IČ DPH SK2020348715
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGULATERM
Landauova 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 456 725 €
Zisk 22 368 €
Aktíva 161 814 €
Vlastný kapitál 63 876 €
Kontaktné informácie
Email rt@regulaterm.sk
Webová stránka http://www.regulaterm.sk
Phone(s) +421264530121
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 47,211
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 47,211
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,174
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 287,585
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 138,585
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,327
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 135,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 334,796
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 81,981
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,725
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,888
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,368
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 252,815
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,007
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,664
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 216,049
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41,293
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,439
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,897
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,420
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,095
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 456,725
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,438
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 387,866
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 420
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 425,914
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 54,043
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 104,698
C. Služby (účtová skupina 51) 91,102
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 141,230
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,051
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,938
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 21,896
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,956
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,811
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 206,461
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 24
X. Výnosové úroky (662) 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,763
M. Nákladové úroky (562) 648
N. Kurzové straty (563) 22
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,093
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,739
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,072
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,704
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,368
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016