Vytvoriť faktúru

MOTOR PARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOTOR PARTNER
IČO 35694866
DIČ 2020340432
IČ DPH SK2020340432
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOTOR PARTNER
Panónska cesta 22
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 974 044 €
Zisk 41 725 €
Aktíva 4 060 455 €
Vlastný kapitál 2 118 543 €
Kontaktné informácie
Email predaj@motorpartner.sk
Webová stránka http://www.motorpartner.sk
Phone(s) +421263534444, +421263534445, +421263537778, +421263535556, +421263537777, +421263534323
Mobile phone(s) +421911595428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,910,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,065,498
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,190
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,190
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,062,308
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 479,031
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 444,146
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 139,131
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,800,448
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,961,298
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 449
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,943,691
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 17,158
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 135,653
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 135,653
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 329,038
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 294,423
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 294,423
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,981
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,634
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 374,459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 362,515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 44,324
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 58
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 38,853
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,910,270
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,160,267
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,082,029
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,082,029
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,725
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,750,003
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,990
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,557
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -5,567
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 969,029
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 849,776
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 849,776
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,749
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,419
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49,407
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,678
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,390
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,390
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 758,594
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,974,608
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,974,044
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,648,088
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,250,918
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 63,708
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,330
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,883,971
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,631,756
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 922,720
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 401,863
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 626,747
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 484,650
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,429
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,668
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 67,673
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 124,945
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 124,945
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 72,154
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,325
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 90,073
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 942,667
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 564
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 562
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,553
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,047
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,047
O. Kurzové straty (563) 2
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,989
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,084
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,359
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,359
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694866 DIČ: 2020340432 IČ DPH: SK2020340432
 • Sídlo: MOTOR PARTNER, Panónska cesta 22, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01 31.01.1997
  Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01 31.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Hollý 16 597 € (50%) Pečnianska 8 Bratislava 851 01
  Ing. Jaroslav Homola 16 597 € (50%) Jarná 4 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.02.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
   01.04.2011Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   31.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   29.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01 Vznik funkcie: 31.01.1997
   28.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   24.06.2005Nové sidlo:
   Panónska cesta 22 Bratislava 851 04
   23.06.2005Zrušené sidlo:
   Demänovská 10 Bratislava 831 06
   11.09.2003Nové obchodné meno:
   MOTOR PARTNER, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   predaj jednostopových motorových vozidiel
   opravy cestných motorových vozidiel
   organizovanie športových, kultúrných a spoločenských podujatí
   konštrukčné práce v oblasti strojárstva
   kresličské práce na počítači
   prenájom motorových vozidiel
   prevádzka malých plavidiel
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   10.09.2003Zrušené obchodné meno:
   MOTO PARTNER, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   13.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   12.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   06.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   MOTO PARTNER, s r.o.
   Nové sidlo:
   Demänovská 10 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   27.04.1997Zrušené obchodné meno:
   MOTO PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MOTO PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   reklamné a propagačné činnosti
   predaj dvojstopých motorových vozidiel, mechanizmov, dopravných prostriedkov, ich súčasti a príslušenstva
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08