Vytvoriť faktúru

I.D.C. LOLLY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.D.C. LOLLY
IČO 35694955
DIČ 2020310358
IČ DPH SK2020310358
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.D.C. LOLLY
Družstevná 9
91943
Cífer
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 885 112 €
Zisk 642 305 €
Aktíva 11 288 608 €
Vlastný kapitál 5 465 442 €
Kontaktné informácie
Email idc@lolly.sk
Phone(s) 0248241711, 0248241725, 0335987603
Fax(es) 0248241729
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,472,580
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,522,652
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,858
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,858
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,519,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 73,059
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,805,805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,569,426
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 71,504
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,934,664
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,447,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,153,297
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 124,049
3. Výrobky (123) - /194/ 170,471
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,348
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,348
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,360,734
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,320,179
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320,179
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,047
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 508
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,097,765
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,128
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,088,637
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,264
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 262
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,373
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,629
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,472,580
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,097,747
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,536,879
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,536,879
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 153,688
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 153,688
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,764,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,764,875
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 642,305
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,374,489
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,362,600
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,500,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,579
12. Odložený daňový záväzok (481A) 858,021
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 523,954
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,097,768
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 825,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 825,724
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 110,964
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 74,236
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,595
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,249
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 123,767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 108,887
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,880
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 266,400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 344
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 344
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,885,112
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,885,112
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 13,753,767
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,266
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 25,505
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 62,387
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,916
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,271
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,830,883
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,425,595
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 98,202
D. Služby (účtová skupina 51) 1,414,275
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,164,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,519,718
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 540,749
4. Sociálne náklady (527, 528) 104,284
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,853
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 637,263
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 637,263
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 38,002
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,942
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,054,229
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,915,853
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,151
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,226
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,226
XII. Kurzové zisky (663) 8,925
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 235,145
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 188,107
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 188,107
O. Kurzové straty (563) 35,211
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,827
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -224,994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 829,235
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 186,930
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 173,866
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 13,064
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 642,305
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016