Vytvoriť faktúru

Johann Kotányi - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Johann Kotányi
IČO 35694963
DIČ 2020311590
IČ DPH SK2020311590
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Johann Kotányi
Dunajská 32
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 249 012 €
Zisk 51 966 €
Aktíva 1 012 944 €
Vlastný kapitál 372 136 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252922738, +421252922737, +421252638314, +421252922739, +421252922740, +421252638315
Fax(es) 0252922738
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,070,439
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,297
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,297
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,297
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,011,726
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 310,679
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,090
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 301,589
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,054
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,209
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,209
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 10,845
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 528,731
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 526,844
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,844
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,887
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 159,262
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 158,739
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,416
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070,439
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 396,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 234,830
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 234,830
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,966
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 674,103
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 618,131
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 530,212
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,212
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,736
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,968
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,380
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,972
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,634
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,338
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,243,703
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,249,012
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,243,703
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,619
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,690
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,175,518
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,229,681
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,503
D. Služby (účtová skupina 51) 665,352
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,461
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 135,387
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,509
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,565
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 597
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,836
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,836
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 448
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,640
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,494
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,167
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,005
O. Kurzové straty (563) 453
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 552
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,511
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,545
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,729
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,966
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:35694963 DIČ: 2020311590 IČ DPH: SK2020311590
 • Sídlo: Johann Kotányi, Dunajská 32, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jan Růžanský Jahodová 697 Jesenice, Horní Jirčany 252 42 Česká republika 07.03.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kotanyi GmbH 99 582 € (100%)
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Jan Růžanský Jahodová 697 Jesenice, Horní Jirčany 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 07.03.2016
   06.03.2015Nové obchodné meno:
   Johann Kotányi s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 32 Bratislava 811 08
   14.07.2003Noví spoločníci:
   Kotanyi GmbH
   22.07.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s potravinami, korením a čajom
   maloobchod s potravinami, korením a čajom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ