Vytvoriť faktúru

MARIMEX SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARIMEX SK
IČO 35694980
DIČ 2020340454
IČ DPH SK2020340454
Dátum vzniku 23 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARIMEX SK
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 699 831 €
Zisk -34 950 €
Aktíva 894 960 €
Vlastný kapitál -23 075 €
Kontaktné informácie
Email info@marimex.sk
Phone(s) 0244453002, 0244637001, 0244637003, 0244881039, 0244453001, 0233004194
Fax(es) 0244453002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 546,456
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,337
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,337
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,337
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,292
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 441,584
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 160
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,806
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 435,618
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 887
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 887
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 62,031
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60,213
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,213
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,568
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,790
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 959
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,831
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,827
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 383
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,173
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,271
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 546,456
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -58,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 199
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -127,257
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,741
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -137,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 601,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,294
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,245
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,049
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 587,163
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 552,749
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 552,749
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,545
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,409
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,178
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,282
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,727
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,727
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,297
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,691,974
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,699,831
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,686,853
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,121
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,857
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,726,412
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,984,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,870
D. Služby (účtová skupina 51) 304,954
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 322,021
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 234,399
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 79,456
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,166
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,564
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,564
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 388
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,436
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,581
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 365,248
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,500
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 510
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 510
O. Kurzové straty (563) 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,944
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,062
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694980 DIČ: 2020340454 IČ DPH: SK2020340454
 • Sídlo: MARIMEX SK, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Kracík Janovická 747/6 Praha 4 - Kunratice 148 00 Česká republika 14.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MARIMEX CZ, s.r.o. 100 000 € (100%) Praha - Libuš 142 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2005Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Rádiova 49 Bratislava 821 04
   18.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Kracík Janovická 747/6 Praha 4 - Kunratice 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.12.2004
   17.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava 841 01
   08.07.2004Noví spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   31.10.2001Noví spoločníci:
   MARIMEX CZ, s.r.o. IČO: 64 942 422 Libušská 264 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   10.10.2000Nové sidlo:
   Rádiova 49 Bratislava 821 04
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Smrečianska 5 Bratislava 811 05
   29.01.1999Nové sidlo:
   Smrečianska 5 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis bazénov, sáun, vírivých vaní a príslušenstva okrem zásahu do elektro častí
   poradenské služby pri montáži bazénov, sáun, vírivých vaní a príslušenstva
   opravy elektrických zariadení a elektroinštalácia
   Noví spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   20.03.1997Nové sidlo:
   Ružova dolina 17 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava 841 01
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   23.07.1996Nové obchodné meno:
   MARIMEX SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02
   Marek Kracík Svojsíkova 6 Ústí nad Labem 402 11 Česká republika
   Martin Urban Jílovská 1155 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Markusek Nobelova 24 Bratislava 831 02