Vytvoriť faktúru

Dialóg - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dialóg
IČO 35695030
DIČ 2020860853
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dialóg
Tehelná 26
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 500 815 €
Zisk 63 742 €
Aktíva 409 618 €
Vlastný kapitál 235 125 €
Kontaktné informácie
Email sodomova@dialogzdravotnictvo.sk
Webová stránka http://www.dialogzdravotnictvo.sk
Phone(s) +421255565871
Fax(es) 0255566218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 294,437
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,883
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,797
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,086
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 280,213
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,229
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61
3. Výrobky (123) - /194/ 22,927
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,536
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 80,134
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,134
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,279
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 174,448
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,514
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136,934
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,341
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,375
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,966
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,437
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 242,410
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 171,329
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 171,329
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,742
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,211
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,456
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,456
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,552
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,552
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,690
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,690
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,584
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,469
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,551
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,446
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,414
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,055
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 359
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,816
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 96
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 383,551
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 500,815
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 736
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 16,242
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 366,572
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,056
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,209
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,327
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 413
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,709
D. Služby (účtová skupina 51) 108,325
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 259,153
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 194,126
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,545
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,482
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 811
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 259
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 259
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 11,825
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,832
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 81,488
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,159
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,497
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,480
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,480
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,674
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,864
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,864
O. Kurzové straty (563) 120
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 690
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 81,311
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,569
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,569
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 63,742
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4182693.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695030 DIČ: 2020860853
 • Sídlo: Dialóg, Tehelná 26, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Ľudmila Ambrušová 2 224 € (33.3%) Studenohorská 22 Bratislava 841 03
  PaedDr. Zita Sümegiová 2 224 € (33.3%) Štefánikova 31 Bratislava 811 00
  PhDr. Iris Silvia Rafajdusová 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2011Nové sidlo:
   Tehelná 26 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PhDr. Iris Silvia Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Silvia Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   04.07.2002Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   03.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   29.10.2001Noví spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   05.01.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   03.06.1999Nové predmety činnosti:
   Psychologicko-poradenské služby v oblasti základného vzdelávania
   22.06.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   30.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom so špecifickými poruchami vývinu reči a učenia formou terapeuticko-reedukačných pobytov, špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore foniatria, klinická psychológia, klinická logopédia a liečebno-pedagogickej starostlivosti
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   Dialóg spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02