Vytvoriť faktúru

MONTCHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTCHEM
IČO 35695099
DIČ 2020324075
IČ DPH SK2020324075
Dátum vzniku 22 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTCHEM
Púpavová 37
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 676 €
Zisk -10 952 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,315
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,500
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,315
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -69,719
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -65,406
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,952
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,034
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 394
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 71,540
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 848
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,563
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,676
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,676
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,762
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,070
C. Služby (účtová skupina 51) 941
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,653
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,086
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,011
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 233
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 233
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 139
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 94
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,992
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35695099 DIČ: 2020324075 IČ DPH: SK2020324075
 • Sídlo: MONTCHEM, Púpavová 37, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava 22.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dragan Ivovič 6 639 € (100%) dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2003Nové sidlo:
   Púpavová 37 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1996
   20.11.2003Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   12.02.1998Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   11.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MONTCHEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v predmete podnikania
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragan Ivovič dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 37 Bratislava