Vytvoriť faktúru

Klimon - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Klimon
IČO 35695234
DIČ 2020310391
IČ DPH SK2020310391
Dátum vzniku 23 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Klimon
Majdán 612
91903
Horné Orešany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 149 174 €
Zisk -15 273 €
Aktíva 151 237 €
Vlastný kapitál 60 904 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244871807, 0244881344, 0905539493
Mobile phone(s) 0905539493
Fax(es) 0244646231
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 65,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 65,987
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,737
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,601
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,633
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,930
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 124,588
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,218
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 830
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,140
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,882
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,273
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,370
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,227
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 108,347
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,011
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,690
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,156
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,490
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 902
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,894
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 149,174
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,408
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 145,766
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 160,386
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,840
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,898
C. Služby (účtová skupina 51) 11,457
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 112,941
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 929
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,212
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,979
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,102
M. Nákladové úroky (562) 1,487
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,614
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,101
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,313
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,273
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016