Vytvoriť faktúru

APPEL COUNSELLING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno APPEL COUNSELLING
IČO 35695315
DIČ 2020348682
IČ DPH SK2020348682
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APPEL COUNSELLING
Leškova 3A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 144 210 €
Zisk -1 233 €
Aktíva 118 954 €
Vlastný kapitál 32 894 €
Kontaktné informácie
Email info@appel.sk
Webová stránka http://www.appel.sk;http://www.csx.sk
Phone(s) +421220770077
Mobile phone(s) +421904466136
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 136,848
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 71,317
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 59,749
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 59,749
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,568
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,568
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,931
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,224
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,482
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,482
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,646
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,707
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,695
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,600
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 136,848
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,111
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,683
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,683
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,737
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 871
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 871
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,330
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,242
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,242
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,548
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,678
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,727
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,135
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,536
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,536
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 64,000
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 142,731
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 144,210
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 142,731
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,479
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 143,815
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,119
D. Služby (účtová skupina 51) 28,183
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,173
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,482
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,591
4. Sociálne náklady (527, 528) 100
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,141
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 801
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 801
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,398
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 395
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 660
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 660
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -658
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -263
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,233
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016