Vytvoriť faktúru

HYDROINVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROINVEST
IČO 35695323
DIČ 2020356052
IČ DPH SK2020356052
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROINVEST
Smolenická 2
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 835 €
Zisk 18 €
Aktíva 59 225 €
Vlastný kapitál 31 698 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259324416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,330
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,956
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,027
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,027
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,027
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,929
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,762
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,167
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,374
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 20,350
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,330
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,716
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,158
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,158
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,901
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,901
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,614
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,066
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,066
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,548
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,511
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,005
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,835
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,835
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,835
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 326
D. Služby (účtová skupina 51) 6,565
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,408
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,144
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,146
4. Sociálne náklady (527, 528) 118
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,336
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,944
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 1
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 978
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015