Vytvoriť faktúru

VÝKOV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÝKOV
IČO 35695358
DIČ 2020348660
IČ DPH SK2020348660
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÝKOV
M. Marečka 7
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 225 €
Zisk -7 399 €
Aktíva 43 113 €
Vlastný kapitál 31 930 €
Kontaktné informácie
Email vykov@stonline.sk
Phone(s) 0244371227, 0244630366, 0244630367, 0264777700, 0903448490
Mobile phone(s) +421903448490, 0903448490
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,502
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 424
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 424
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 424
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,021
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,795
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,127
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,127
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 518
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,187
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,744
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,443
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 57
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,502
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,750
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,514
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,399
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,752
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 557
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 557
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,059
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,935
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,935
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,018
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,136
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,136
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,225
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 88,269
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,810
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 146
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,531
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,669
D. Služby (účtová skupina 51) 19,693
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,435
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,374
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,326
4. Sociálne náklady (527, 528) 735
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,540
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 674
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,297
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,306
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,717
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,439
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,399
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015