Vytvoriť faktúru

SAHESA Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAHESA Consulting
IČO 35695382
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAHESA Consulting
Miletičova 21
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 270 824 €
Zisk -13 317 €
Aktíva 118 480 €
Vlastný kapitál 70 012 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244644188
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 85,288
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,084
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,084
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,084
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,464
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,279
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,279
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,127
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,192
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,863
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,329
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,740
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,740
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,288
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,801
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,174
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,174
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 57,305
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 57,305
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,317
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,487
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,130
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,640
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,490
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,077
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,711
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,711
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,531
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,963
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,872
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,280
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,280
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 269,840
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 270,824
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 269,840
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 984
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 271,331
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,591
D. Služby (účtová skupina 51) 42,768
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 151,099
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 108,348
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,198
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,553
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 579
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,312
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -507
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,481
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,474
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 863
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 863
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 611
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,472
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,979
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,338
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,317
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016