Vytvoriť faktúru

J.C. DECAUX SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.C. DECAUX SLOVAKIA
IČO 35695412
DIČ 2020356030
IČ DPH SK2020356030
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.C. DECAUX SLOVAKIA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 632 444 €
Zisk 578 278 €
Aktíva 4 511 417 €
Vlastný kapitál 1 101 438 €
Kontaktné informácie
Email ispa@ispa.sk
Webová stránka http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Phone(s) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Fax(es) 0268207556
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,111,716
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,099,161
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,099,161
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,001,330
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 97,329
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 502
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,442
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 559,147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 559,147
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 324,718
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 258,640
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,640
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,642
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,436
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 125,577
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,893
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 118,684
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,113
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,111,716
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,457
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 242,316
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 242,316
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 82
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,232
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,232
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,549
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,549
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 578,278
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,232,686
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,281,700
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,108,651
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,672
12. Odložený daňový záväzok (481A) 167,377
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 442,864
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 442,864
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480,838
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 478,523
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 478,523
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,312
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,284
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,686
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,598
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,573
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,573
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,482,976
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,632,444
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,482,976
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,730
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,519
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140,219
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,864,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 157,204
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 39,874
D. Služby (účtová skupina 51) 913,070
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 366,999
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 261,051
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 91,015
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,933
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,074
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 345,983
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 345,983
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 602
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,225
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,910
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 767,503
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,378,558
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,433
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,663
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 12,663
O. Kurzové straty (563) 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 726
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 754,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 175,835
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 160,921
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 14,914
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 578,278
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2015