Vytvoriť faktúru

BOWA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOWA
IČO 35695439
DIČ 2020348649
IČ DPH SK2020348649
Dátum vzniku 29 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOWA
Rusovská cesta 20
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 653 037 €
Zisk 2 120 €
Aktíva 1 137 239 €
Vlastný kapitál 364 978 €
Kontaktné informácie
Email obchod@bowa.sk
Webová stránka http://www.bowa.sk/;http://www.dobrapokladnica.sk;http://www.pegaspos.sk;http://www.profinesa.sk
Phone(s) +421220906911, +421220906912, +421268202043
Fax(es) 0262413720
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,576,961
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 288,010
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 91,113
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 91,113
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 177,827
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,904
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 140,885
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,038
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 19,070
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,223
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 17,847
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,285,146
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 730,038
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 730,038
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 528,619
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 526,034
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,034
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,409
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,489
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,549
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,940
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,805
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,576,961
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,964
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,794
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,794
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 286,470
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,979
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,601
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,601
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,120
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,165,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,519
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,519
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 77,737
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 872,456
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,150
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,150
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 532,535
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,795
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,546
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,927
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166,503
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,906
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,906
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,637
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 42,742
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 42,742
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,653,037
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,236,383
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 170,772
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 207,374
V. Aktivácia (účtová skupina 62) -1,977
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,883
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,602
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,616,359
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 940,465
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 81,629
D. Služby (účtová skupina 51) 239,645
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 271,467
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 192,215
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,901
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,351
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,137
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,875
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,875
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,800
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,952
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,389
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,678
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 350,813
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,163
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 164
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 164
XII. Kurzové zisky (663) 2,999
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,857
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 23,583
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 23,583
O. Kurzové straty (563) 3,924
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,350
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,694
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,984
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,864
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,120
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016