Vytvoriť faktúru

S R A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S R A
IČO 35695714
DIČ 2020904512
IČ DPH SK2020904512
Dátum vzniku 24 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S R A
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 987 155 €
Zisk 118 965 €
Aktíva 549 092 €
Vlastný kapitál -396 829 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 792,968
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 313,887
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 310,887
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,901
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 264,986
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,081
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 339,461
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 339,461
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339,461
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 139,620
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,782
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 128,838
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 792,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -279,191
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,917
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -418,770
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -418,770
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,965
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,072,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,216
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 6,216
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 6,216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,065,943
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,291
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,291
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,129
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 998,523
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,068,231
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 987,155
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 927,289
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,866
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 925,285
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 825,839
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,056
D. Služby (účtová skupina 51) 44,645
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,328
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,922
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,922
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,481
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,870
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,615
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81,076
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 10,955
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 70,115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,100
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 10,955
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 59,976
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 121,846
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 118,965
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015