Vytvoriť faktúru

BRAPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRAPO
IČO 35696125
DIČ 2020331632
IČ DPH SK2020331632
Dátum vzniku 08 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRAPO
Listová 1/A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 876 858 €
Zisk 15 980 €
Aktíva 318 046 €
Vlastný kapitál 63 107 €
Kontaktné informácie
Email brapo@brapo.sk
Phone(s) 0243636201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 369,321
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,875
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,875
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,875
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,764
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 249,990
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 206,160
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,160
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 43,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 830
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 92,774
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,980
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,794
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,682
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,682
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 369,321
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,087
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,149
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,149
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,980
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,081
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 378
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 378
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 23,297
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 265,406
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 218,432
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,432
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,371
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,458
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,118
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,153
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 876,861
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 876,858
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 860,091
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,017
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 845,290
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 744,102
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,766
D. Služby (účtová skupina 51) 25,937
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 49,806
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,672
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,134
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 628
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,247
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,247
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 804
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,568
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,303
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,820
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,820
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,817
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,751
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,771
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015