Vytvoriť faktúru

K R A N I M E X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno K R A N I M E X
IČO 35696273
DIČ 2020310501
IČ DPH SK2020310501
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K R A N I M E X
Lazaretská 4/A
81201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 294 797 €
Zisk 362 382 €
Aktíva 2 195 214 €
Vlastný kapitál 1 681 733 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245951620, 0252967067, 52967067
Fax(es) 0252967067
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,529,685
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,206,693
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,206,693
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 590,388
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242,417
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 324,748
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 49,140
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,317,476
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 154,665
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 154,665
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 921,138
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 920,996
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 920,996
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 241,673
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,514
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 240,159
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,516
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,516
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,529,685
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,014,115
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,644,430
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,644,430
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 362,382
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 514,698
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 143,465
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,906
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 141,313
12. Odložený daňový záväzok (481A) 246
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 329,533
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145,884
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,936
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,948
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,462
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,688
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,439
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,060
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 41,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 872
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 872
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,294,797
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,294,797
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 189,577
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,090,467
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,586
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,913,489
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 165,307
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 189,754
D. Služby (účtová skupina 51) 1,594,087
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 620,052
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 442,363
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 168,461
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,228
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,608
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 117,325
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 117,325
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 124,319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,037
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 381,308
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,330,896
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,812
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,679
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,679
O. Kurzové straty (563) 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,048
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,805
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 365,503
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,121
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,487
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -366
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 362,382
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016