Vytvoriť faktúru

MITRAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MITRAN
IČO 35696354
Dátum vzniku 15 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITRAN
Jiráskova 12
98401
Lučenec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 274 808 €
Zisk -88 205 €
Kontaktné informácie
Email roman@farmapraha.sk
Phone(s) 0474513495
Fax(es) 0474513495
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 954,485
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 801,593
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 801,593
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,477
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 271,505
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 154,799
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 38,204
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 297,658
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 9,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,758
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,643
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,088
3. Výrobky (123) - /194/ 21,196
4. Zvieratá (124) - /195/ 50,359
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,055
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,105
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,950
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 134
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 954,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,723
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 280,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,149
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,149
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -297,221
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -297,221
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,205
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 947,762
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,217
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,217
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 944,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,090
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,090
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 919,089
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,975
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,153
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,238
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,238
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 274,808
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 59,459
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 39,298
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 56,875
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 366,763
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 122,088
D. Služby (účtová skupina 51) 47,972
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,001
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,325
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,449
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,227
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,029
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 149,174
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 149,174
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,904
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,595
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -91,955
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -71,303
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 163
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,118
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -3,913
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,873
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -88,205
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
 • IČO:35696354
 • Sídlo: MITRAN, Jiráskova 12, 98401, Lučenec
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2006Nové obchodné meno:
   MITRAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 12 Lučenec 984 01
   Noví spoločníci:
   MANAGER CAPITAL, a.s. Dr. Vodu 2 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Kelement Šavoľská cesta 1858/62B Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 10.04.2006
   Vlasta Bukovanová Šavoľská cesta 1858/62B Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 10.04.2006
   20.01.2003Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia