Vytvoriť faktúru

BONAVITA SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONAVITA SERVIS
IČO 35696371
DIČ 2020340597
IČ DPH SK2020340597
Dátum vzniku 15 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONAVITA SERVIS
Šustekova 18
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 644 481 €
Zisk -119 836 €
Aktíva 1 369 431 €
Vlastný kapitál 202 018 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421267209507, +421267209511
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,755,259
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,040,285
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,572
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,026,423
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,897
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 322,777
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 656,083
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 41,666
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,290
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,290
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 708,615
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 236,064
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,935
3. Výrobky (123) - /194/ 21,799
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 201,330
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 463,739
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 437,521
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 437,521
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,158
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,812
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,449
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,363
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,359
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,359
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,755,259
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,183
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,169
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,169
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 185,850
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 185,850
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119,836
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,673,076
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 133,880
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 126,435
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,253
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 959
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,233
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 463,249
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 867,188
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 811,448
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 811,448
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,960
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,075
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,765
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 940
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,285
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,285
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 205,474
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,644,481
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,458,484
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 54,121
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,892
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 21,799
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,985
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,720,358
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,556,443
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 201,375
D. Služby (účtová skupina 51) 536,331
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 364,611
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 270,362
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 86,889
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,360
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,989
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,806
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,806
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -41
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 844
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -75,877
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 344,147
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 821
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 796
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,502
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,714
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,714
O. Kurzové straty (563) 3,013
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,775
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,681
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -115,558
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,278
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -119,836
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35696371 DIČ: 2020340597 IČ DPH: SK2020340597
 • Sídlo: BONAVITA SERVIS, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01 15.08.1996
  Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05 15.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Janech 2 500 € (25%) Budatínska 34/A Bratislava 851 01
  Ing. Emília Kuzmová 2 500 € (25%) Tematínska 2 Bratislava 851 05
  Ing. Vladan Kršňák 1 000 € (10%) Kaštanova 92 Kamenice 251 68 Česká republika
  BONAVITA, spol. s r.o. 4 000 € (40%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2014Nové predmety činnosti:
   Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   20.11.2012Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Prenájom hnuteľných vecí
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   Marketingové služby
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vydavateľská činnosť
   Administratívne služby
   Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladan Kršňák Kaštanova 92 Kamenice 251 68 Česká republika
   19.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   30.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   07.12.2005Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   06.12.2005Zrušené sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   06.10.2004Nové obchodné meno:
   BONAVITA SERVIS spol. s r.o.
   05.10.2004Zrušené obchodné meno:
   BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.
   14.05.2004Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 U Hrabovky 247/11 Praha 4 140 00 Česká republika
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   22.04.2002Nové sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   21.04.2002Zrušené sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   11.06.1999Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   10.06.1999Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   15.02.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   30.05.1997Nové sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   29.05.1997Zrušené sidlo:
   Stolárska 11 Bratislava 831 05
   15.08.1996Nové obchodné meno:
   BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stolárska 11 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   činnosť organizačných ekonomických poradcov
   organizovanie veľtrhov a výstav
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   PRAGOSOJA, spol. s r.o. IČO: 43 874 088 Na Lysinách 11 Praha 147 00 Česká republika
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Janech Budatínska 34/A Bratislava 851 01
   Ing. Emília Kuzmová Tematínska 2 Bratislava 851 05