Vytvoriť faktúru

REGATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGATA
IČO 35696435
DIČ 2020324174
IČ DPH SK2020324174
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGATA
Tomášikova 31
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 829 003 €
Zisk 95 911 €
Aktíva 1 953 616 €
Vlastný kapitál 436 141 €
Kontaktné informácie
Email regatasp@stonline.sk
Phone(s) 0263531972, 0263531973, 0244645212, 0244453713, 0244460461
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,882,364
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,498,636
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 33,265
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 33,265
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,465,371
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,643
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,742
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,364,799
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,187
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,429
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 65,365
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,727
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,638
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,359
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 91,585
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,585
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,774
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,817
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,817
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 197,888
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,821
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 189,067
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,299
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 936
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,364
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 532,052
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 428,838
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 428,838
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 95,911
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,350,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,307
12. Odložený daňový záväzok (481A) 49,009
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,887
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 5,887
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 570,645
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 234,692
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,692
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 68,868
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,683
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,050
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 198,352
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,896
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,896
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 683,549
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 19
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 19
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,773,719
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,829,003
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,468
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,712,251
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,027
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,708,931
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 47,007
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,333,967
D. Služby (účtová skupina 51) 1,707,172
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,250,637
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 953,805
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 287,649
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,183
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 228,331
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 228,331
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 521
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 132,188
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,072
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,685,573
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,117
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,313
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 16,313
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,795
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,087
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 100,985
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,074
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,069
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 95,911
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016