Vytvoriť faktúru

TRIANGEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIANGEL
IČO 35696443
DIČ 2020348803
IČ DPH SK2020348803
Dátum vzniku 15 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIANGEL
Lykovcová 1
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 149 242 €
Zisk 4 712 €
Aktíva 331 592 €
Vlastný kapitál -20 383 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0229103040, 0249103040, 0249103049, 0905582446, 0249103042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 387,397
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,946
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,946
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,946
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,943
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 230,836
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 68
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 230,768
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,780
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 6,780
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,647
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,647
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,647
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 113,680
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,145
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90,535
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,508
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,508
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 387,397
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,670
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 339
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,692
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,478
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65,170
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,712
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,067
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 403,067
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,300
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,300
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 354,375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,149,248
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,149,242
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,118,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,789
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,141,185
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 947,363
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,571
D. Služby (účtová skupina 51) 178,510
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,036
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,705
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,705
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,057
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -464
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,593
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015