Vytvoriť faktúru

IRZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IRZ
IČO 35696486
DIČ 2020310523
IČ DPH SK2020310523
Dátum vzniku 02 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRZ
Obchodná 39
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 560 €
Zisk -629 €
Aktíva 77 967 €
Vlastný kapitál -25 784 €
Kontaktné informácie
Email office@irz.sk
Phone(s) 0905278960
Mobile phone(s) 0905276901, 0905278960
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,859
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 84,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 84,647
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,345
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,302
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,607
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 274
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 274
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,132
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,958
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,201
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,145
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -395
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -395
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,859
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,413
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 79
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 79
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,502
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 183
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,685
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -629
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,272
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,288
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,288
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,984
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,223
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,735
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 889
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 837
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 143,766
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 161,560
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,133
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 107,633
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,744
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,551
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,863
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,833
D. Služby (účtová skupina 51) 45,287
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,011
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,189
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,974
4. Sociálne náklady (527, 528) 848
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,931
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,299
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,299
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,327
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,783
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 640
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 640
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -629
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016