Vytvoriť faktúru

PERI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERI
IČO 35696541
DIČ 2020340608
IČ DPH SK2020340608
Dátum vzniku 06 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERI
Šamorínska 18/4227
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 917 714 €
Zisk -507 985 €
Aktíva 14 387 846 €
Vlastný kapitál 9 414 281 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245646765, 0245646766, 0245646767, 0245922258, 0249209110, 0249209111, 0424324688, 0517485021, 0517
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,378,382
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,988,795
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,611
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,611
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,983,184
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,120,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,163,710
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,667,553
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,025
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,358,164
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,519,498
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,519,498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,345,391
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,280,952
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,280,952
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,899
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,540
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 493,275
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,598
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 480,677
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 31,423
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 30,885
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 538
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,378,382
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,906,296
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 398,328
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 398,328
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 39,833
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 39,833
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,976,120
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,976,120
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507,985
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,376,186
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100,957
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,978
12. Odložený daňový záväzok (481A) 91,979
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,168,598
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,811,944
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,811,944
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,950,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 72,326
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,128
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 276,825
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,375
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 104,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 69,974
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,070
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,587
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 95,900
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 45,900
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 50,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,691,336
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,917,714
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,391,625
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,014,261
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 226,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,161,852
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,376
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,406,667
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,090,698
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 513,355
D. Služby (účtová skupina 51) 2,797,059
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,700,490
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,208,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 437,521
4. Sociálne náklady (527, 528) 54,599
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,662
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,090,982
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,090,982
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 765,689
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,257,528
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159,204
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -488,953
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,231,374
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 621
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 222
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 222
XII. Kurzové zisky (663) 399
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,357
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,768
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,768
O. Kurzové straty (563) 3,501
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,088
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,736
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -497,689
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,296
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 7,410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507,985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015