Vytvoriť faktúru

Karloveská realizačná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Karloveská realizačná
IČO 35696583
DIČ 2020349804
IČ DPH SK2020349804
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Karloveská realizačná
Hany Meličkovej 1/E
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 468 €
Zisk 30 530 €
Kontaktné informácie
Email h.matej@krs.sk
Phone(s) 0265314330, 0265315511, 0265315555
Fax(es) 0265314330
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,323
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,323
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,138
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,976
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -12,863
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 386
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,474
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 73,299
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,840
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,330
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 30,530
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,459
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,376
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,957
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,120
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,858
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,721
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,258
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,126
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 279,468
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 277,667
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,800
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 245,379
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,456
C. Služby (účtová skupina 51) 70,208
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 132,163
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 606
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,460
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,470
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,016
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,089
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 180,003
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9,295
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 5,000
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 4,292
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,527
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 5,000
M. Nákladové úroky (562) 642
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 885
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,768
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 36,857
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,327
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 30,530
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016