Vytvoriť faktúru

PERSPEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERSPEKT
IČO 35696630
DIČ 2020340575
IČ DPH SK2020340575
Dátum vzniku 19 Augusta 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PERSPEKT
Plynárenská 2A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 348 673 €
Zisk -87 447 €
Aktíva 1 742 832 €
Vlastný kapitál 83 868 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253413971, 0253416270, 0253631485, 0253416704
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,584,717
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,318,688
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,311,717
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 203,562
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,095,817
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,528
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,780
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 3,030
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,971
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,291
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 171,931
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 171,931
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,530
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,530
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,530
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,830
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,732
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -1,262
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,166
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -2,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,584,717
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,039
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 374,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 374,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,723
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,723
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -323,315
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -323,315
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -87,447
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,615,756
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,544,436
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 232,471
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 789
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,311,176
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,572
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,233
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,233
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,247
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 402
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,690
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,748
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 274,682
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 348,673
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 274,682
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,991
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,674
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65,069
D. Služby (účtová skupina 51) 147,884
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,377
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,544
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,404
4. Sociálne náklady (527, 528) 429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,489
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 63,658
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 63,658
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,630
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 50,765
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,802
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -72,001
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,729
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,488
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,636
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,636
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 852
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,486
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -86,487
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -87,447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015