Vytvoriť faktúru

STREAMLINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STREAMLINE
IČO 35696745
DIČ 2020310655
IČ DPH SK2020310655
Dátum vzniku 20 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STREAMLINE
Na Kaštieli 8
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 579 €
Zisk 2 909 €
Kontaktné informácie
Email barbarab@mail.t-com.sk
Phone(s) 0903219895
Mobile phone(s) 0903219895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,575
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,879
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,879
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,879
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,532
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 480
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 480
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,052
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,329
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,723
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 164
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,575
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,003
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,215
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,215
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,909
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,578
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,478
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,590
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,590
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,688
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,579
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,579
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,579
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,605
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,375
D. Služby (účtová skupina 51) 10,079
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,646
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,646
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 156
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,974
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,125
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,869
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015