Vytvoriť faktúru

HSL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HSL
IČO 35697083
DIČ 2020348847
IČ DPH SK2020348847
Dátum vzniku 28 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HSL
Moskovská 19
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 530 €
Zisk -26 596 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911590027
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 566,064
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 528,180
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 526,852
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 123,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 239,885
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,578
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 152,555
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,328
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,328
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,591
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 104
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,646
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,126
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,126
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 8
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 538
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,974
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,841
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 254
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,587
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,293
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,491
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 802
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 566,064
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -166,119
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -148,515
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 64,327
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -212,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,596
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 731,883
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 406,744
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 406,269
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 475
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 324,739
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,237
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,237
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 316,826
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,651
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,015
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 300
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 56,311
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,530
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 56,311
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,930
D. Služby (účtová skupina 51) 27,846
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,860
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,744
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,744
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 922
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,799
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,571
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,535
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,353
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 6,352
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,418
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,992
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 178
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 178
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,935
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,636
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015