Vytvoriť faktúru

IFS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IFS Slovakia
IČO 35697334
DIČ 2020324251
IČ DPH SK2020324251
Dátum vzniku 03 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IFS Slovakia
Tomáša Rúžičku 8500/23
01001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 866 145 €
Zisk 13 214 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0417233559
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 806,662
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,938
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,938
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,938
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 766,038
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 850
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 850
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 327,483
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 326,496
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 326,496
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 987
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 437,705
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 771
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 436,934
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,686
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,686
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 806,662
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -406,995
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,148
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,148
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -427,996
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -427,996
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,214
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,683
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,090,259
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,090,191
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,090,191
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 68
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 81,009
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,928
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,928
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,975
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,006
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,415
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 31,974
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 31,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 859,104
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 866,145
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 859,104
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 850,537
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,148
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 431,412
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 319,715
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 243,732
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 70,483
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,500
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 923
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,330
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,330
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,295
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57,714
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,608
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 403,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,958
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 564
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 564
XII. Kurzové zisky (663) 10,394
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 952
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 51
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 509
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 392
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,614
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,400
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,400
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35697334 DIČ: 2020324251 IČ DPH: SK2020324251
 • Sídlo: IFS Slovakia, Tomáša Rúžičku 8500/23, 01001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2009Nové sidlo:
   Tomáša Rúžičku 8500/23 Žilina 010 01
   24.11.2009Zrušené sidlo:
   Landererova 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Vinduška Sotínská 1474/9 Senica 905 01 Vznik funkcie: 01.08.2008
   04.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Fous Vřesová 595 Jesenice - Horní Jirčany 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Jaroslav Vinduška Sotínská 1474/9 Senica 905 01 Vznik funkcie: 01.08.2008
   03.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Staněk Kralovice 27 Nebahovy 384 01 Česká republika Vznik funkcie: 14.11.2005
   04.03.2006Noví spoločníci:
   INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS CENTRAL AND EASTERN EUROPE SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA ul. Marcina Flisa 4 Varšava 02-247 Poľská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Staněk Kralovice 27 Nebahovy 384 01 Česká republika Vznik funkcie: 14.11.2005
   03.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. al. Jerozolimske 181 Varšava Poľsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Grobarčík Mieru 555/3 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 11.12.2002
   24.03.2005Nové sidlo:
   Landererova 1 Bratislava 811 09
   23.03.2005Zrušené sidlo:
   Štefánikova 17 Bratislava 811 05
   25.11.2003Nové sidlo:
   Štefánikova 17 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, vrátane spracovávania mzdovej agendy
   Noví spoločníci:
   Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. al. Jerozolimske 181 Varšava Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Grobarčík Mieru 555/3 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 11.12.2002
   24.11.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Elanor spol. s r.o. Hanusova 16 Praha 4 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Rovňaník Nanterská 5/75 Žilina Skončenie funkcie: 10.12.2002
   19.07.2001Nové obchodné meno:
   IFS Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Elanor spol. s r.o. Hanusova 16 Praha 4 Česká republika
   18.07.2001Zrušené obchodné meno:
   Elanor Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Elanor spol. s r.o. Hanusova 16 Praha 4 Česká republika
   23.03.2000Nové sidlo:
   Hlavná 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Rovňaník Nanterská 5/75 Žilina Skončenie funkcie: 10.12.2002
   22.03.2000Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Arpád Kollar G. Bethlena 4781/1 Nové Zámky
   30.04.1998Noví spoločníci:
   Elanor spol. s r.o. Hanusova 16 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Arpád Kollar G. Bethlena 4781/1 Nové Zámky
   29.04.1998Zrušeny spoločníci:
   ELANOR, spol. s r.o. Novákových 6 Praha 8 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Vlk Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 04
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   Elanor Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   ELANOR, spol. s r.o. Novákových 6 Praha 8 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Vlk Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 04