Vytvoriť faktúru

MTI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MTI
IČO 35697393
DIČ 2020331709
IČ DPH SK2020331709
Dátum vzniku 04 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MTI
Sabinovská 12
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 714 035 €
Zisk 203 694 €
Kontaktné informácie
Email mu@mtigroup.sk
Webová stránka http://mtigroup.sk/
Phone(s) +421243420666
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,415,488
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,712,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,994,178
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 317,758
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,542,892
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 118,528
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,718,072
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 415,071
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,303,001
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 692,022
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 177
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 177
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 343,353
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 241,815
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,815
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97,858
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,680
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 187,819
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 187,819
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 160,673
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 158,541
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,415,488
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,842,366
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,940
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 308,822
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 308,822
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,931,522
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,931,522
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,694
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,572,927
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 727,764
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 690,002
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,728
12. Odložený daňový záväzok (481A) 35,034
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,321
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,946
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,946
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,920
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,218
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,237
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,842
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,842
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 195
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 195
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 704,289
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 714,035
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 704,289
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,746
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,479
D. Služby (účtová skupina 51) 82,326
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 172,717
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,706
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,995
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,016
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,843
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 169,963
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 169,963
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 365
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 232,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,484
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78,069
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 76,532
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 76,532
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 1,511
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 1,511
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,737
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 46,894
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 46,894
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 843
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 30,332
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 262,507
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58,813
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 61,651
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,838
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 203,694
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016