Vytvoriť faktúru

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
IČO 35697547
DIČ 2020324350
IČ DPH SK2020324350
Dátum vzniku 28 Augusta 1996
Právna forma Družstvo
Sídlo COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 841 264 €
Zisk 599 761 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253414132, 0258233233, 0258233289, 0259307310, 0259307360, 0258233117
Mobile phone(s) +421908770803, +421908770810, +421908770814, +421915771857
Fax(es) 0253415317
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,014,861
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,063,618
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 363,389
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 363,389
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,855,499
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 948,905
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,565,544
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 305,016
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,034
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 31,844,730
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,240,915
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 20,003
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 23,320,000
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 2,295,190
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 968,622
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,914,324
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 165,682
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,176
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,506
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,890,389
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,866,530
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,645,460
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,221,070
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,356
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 503
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,858,253
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,015
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,851,238
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 36,919
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 179
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 36,740
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,014,861
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,408,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,958,914
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,958,914
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,762,548
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,488,867
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,488,867
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 16,063,250
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 16,063,250
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 18,458,825
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 17,565,600
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 893,225
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,076,142
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,076,142
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599,761
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,220,100
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,589,922
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,997
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,569,925
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,317,768
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,589,886
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 383,384
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,206,502
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 206,986
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 125,583
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 313,530
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,783
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 312,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,891
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 273,519
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 386,454
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 386,255
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 199
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,992,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,841,264
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 18,661,039
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,331,646
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,073
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 828,506
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,096,297
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,862,484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 266,744
D. Služby (účtová skupina 51) 10,820,040
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,810,948
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,812,224
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,092,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 841,146
4. Sociálne náklady (527, 528) 64,983
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,274
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 531,611
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 531,611
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 835
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 771,361
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,255,033
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,043,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,969,848
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,942,713
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,942,713
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27,134
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27,134
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -340,914
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -343,909
O. Kurzové straty (563) 227
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,768
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,310,762
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,055,729
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 455,968
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 207,153
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 248,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 599,761
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
 • IČO:35697547 DIČ: 2020324350 IČ DPH: SK2020324350
 • Sídlo: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Augusta 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Martin Katriak podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 01.01.2017
  Ing. Július Belovič člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 01.01.2017
  Ing. Ivan Bzdúšek člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 01.01.2017
  Ing. Vladimír Habaj člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 01.01.2017
  Ing. Miroslav Janík člen 355 Podvysoká 023 57 01.01.2017
  Ing. Eva Kolajová člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 01.01.2017
  Ing. Ján Koza člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 01.01.2017
  Ing. Ľudovít Kulcsár člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 01.01.2017
  Ing. štefan Mácsadi člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 01.01.2017
  Ing. Igor Matejov člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 01.01.2017
  Peter Šipčiak člen Vajanského 14 Nitra 949 01 01.01.2017
  Ing. Ján Šlauka člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 01.01.2017
  Ábel Tužinský člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 01.01.2017
  Ing. Jozef Vahančík člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 01.01.2017
  Ing. Štefánia Gočálová člen 664 Oravské Veselé 029 62 01.01.2017
  Ing. Zita Bógová člen Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 01.01.2017
  Ing. František Hric člen Palárikova 742/4 Vranov nad Topľou 093 01 01.01.2017
  Ing. Štefan Bujňák člen M.R.Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 01.01.2017
  Ing. Janka Madajová člen Robotnícka 1210/6 Handlová 972 51 01.01.2017
  Ing. Buhislav Uváčik člen 195 Žlkovce 920 42 01.01.2017
  Ing. Gabriel Csollár predseda Bohúňova 1762/26 Nitra-Chrenová 949 01 01.01.2017
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hric - Člen predstavenstva Palárikova 742/4 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Eva Kolajová - Člen predstavenstva ČSA 69/27 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Ján Koza - Člen predstavenstva Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ábel Tužinský - Člen predstavenstva Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Vladimír Habaj - Člen predstavenstva J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Štefánia Gočálová - Člen predstavenstva 664 Oravské Veselé 029 62 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Ľudovít Kulcsár - Člen predstavenstva Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Štefan Bujňák - Člen predstavenstva M.R.Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Igor Matejov - Člen predstavenstva Kubrická 93 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Ivan Bzdúšek - Člen predstavenstva Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Janka Madajová - člen predstavenstva Robotnícka 1210/6 Handlová 972 51 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Buhislav Uváčik - Člen predstavenstva 195 Žlkovce 920 42 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Ján Šlauka - Člen predstavenstva Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Július Belovič - Člen predstavenstva Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Peter Šipčiak - Člen predstavenstva Vajanského 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Zita Bógová - Člen predstavenstva Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Miroslav Janík - Člen predstavenstva 355 Podvysoká 023 57 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Jozef Vahančík - Člen predstavenstva Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. štefan Mácsadi - Člen predstavenstva Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   JUDr. Martin Katriak - Podpredseda predstavenstva Lotyšská 2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.2017
   Ing. Gabriel Csollár - Predseda predstavenstva Bohúňova 1762/26 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2017
   19.08.2016Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie konferencií
   23.09.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavnej plochy parkoviska
   06.08.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.03.2002Nové obchodné meno:
   COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
   09.11.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb - ubytovanie v súkromí
   28.08.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností